Mpv-14bus-034
kapittel 6

Busstilbudet

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å få flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor kanskje vår største utfordring.

Ruteendring 2020

Brakar overtok ansvaret for rutetilbudet i tidligere Svelvik kommune og mellom Svelvik og Drammen fra 1. januar 2020. Alle linjene kjøres av Vy buss som del av kontrakten for kjøring i Drammen og Lier. De to ordinære linjene som kjøres er 91 Berger – Svelvik – Drammen sykehus og 92 Mariås – Svelvik ferjekai. I tillegg kommer en del skoleavganger.

Jevnaker kommune ble en del av Brakars ruteområde 1. januar 2020, men rutetilbudet administreres fortsatt av Innlandstrafikk etter avtale med Brakar.

I Røyken og Hurum, som ble en del av Asker kommune 1. januar 2020, overtok Ruter ansvaret for rutetilbudet fra 28. juni.

Det var planlagt en del ordinære ruteendringer i august. Grunnet pandemien ble disse ruteendringene ikke iverksatt.

30. november ble linje 61 Lierbyen skole – Gulskogen etablert. Linja kjøres med elektriske bybusser. Endringen innebærer en forbedring av tilbudet mellom Lierbyen og Drammen via Lierstranda ved at det nå er avganger hver halvtime hele dagen og kvelden mandag-lørdag. I tillegg har Gulskogen fått et søndagstilbud. Samtidig med oppstarten av linje 61 ble linje 21 endret til Tolerud – Strøtvet, linje 63 endret til Sylling - Lierbyen og linje 25 Gulskogen – Strøtvet ble nedlagt.

Det har ellers vært mange endringer, noen på svært kort varsel, grunnet utviklingen i smittesituasjonen. Linjene 169 Lierbyen – Oslo og 200 Hønefoss – Oslo reduserte tilbudet vesentlig fra november.

Bilder8

Trafikkplaner

Det har i 2020 blitt arbeidet med trafikkplaner for flere kontraktsområder. Trafikkplanen for Ringerike ble godkjent i styret i oktober, mens trafikkplanene for Drammen og Lier, samt Kongsberg og Midtfylket styrebehandles i 2021.

Ringeriksregionen:

Trafikkplanen peker ut retningen for hvordan rutetilbudet bør utvikles fram til åpningen av Ringeriksbanen, som blir anslått til ca. 2029. Det er fokusert på å styrke den interregionale pendlingen mellom Jevnaker og Hønefoss. Det er behov for at Hønefoss, som regionens nav og eneste by, iverksetter kraftfulle fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken. Det kan bli aktuelt å kjøre Linje 200 kun til Sandvika / Lysaker når fellesbillettering med tog er mulig og effektiv adkomst er sikret.

Drammen og Lier:

Det er utarbeidet forslag til rutetilbud i anleggsperioden for Bybrua i Drammen (2022-25) og forslag til rutetilbud fra 2025. I sistnevnte forslag legges det spesielt vekt på hvilke konsekvenser byutviklingen får for rutetilbudet, her kan nevnes nytt sykehus på Brakerøya og utviklingen av Fjordbyen.

Midtfylket, Kongsberg og Numedal:

I disse områdene er det fokusert på hvilket tilbud som skal gjelde når ny kontrakt for rutekjøring starter sommeren 2023. Området domineres av skoleskyss, men det er også sett på muligheter for mer fleksible mobilitetsløsninger med fokus på Øvre Eiker.

Konkurranse nye busstjenester

Det har i 2020 vært anbud på kjøp av busstjenester i Hallingdal. Det er inngått kontrakt med Vy, oppstart er 1. juli 2021. Anbudet erstatter dagens 3 kontrakter i hhv Hemsedal, Øvre Hallingdal og Nedre Hallingdal.

Det har også vært gjennomført anbud innenfor spesialskyss i 2020, med oppstart fra skolestart i august 2020 i følgende kommuner; Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen og Lier.

Brakar_Fleks Gol_Folie_1Korrektur

Brakar Fleks

Brakar Fleks er et bestillingstilbud som inngår i den ordinære kollektivtransporten. Tabellen under gir en oversikt over hvor vi har dette tilbudet.

Område Når Hvor Transportmiddel
Ål Sommer hverdager Ål-Bergsjø linje 336 Bestillingsbuss
Hol Sommer hverdager Geilo-Ustaoset linje 334 Bestillingstaxi
Hol Sommer hverdager Hagafoss-Myrland linje 331 Bestillingstaxi
Gol Fra september 2020 alle hverdager Brakar Fleks Gol sentrum Bestillingsbuss
Gol Hele året 2 dager pr uke Gol-Svenkerud-Gol Bestillingstaxi
Gol Hele året 2 dager pr uke Rotneim/Robru-Gol Bestillingstaxi
Hole Alle dager hele året Utstranda-Hole Bestillingstaxi
Ringerike/Hole Sommer hverdager Åsa-Vik-Røyse-Hønefoss Bestillingstaxi
Modum Hele året 2 dager pr uke Vikersund – Vikersund bo- og dagsenter – Modum bad – Sysle- Vikersund. Bestillingstaxi
Modum Hele året 2 dager pr uke Åmot – Modumheimen – Haugfoss – Nordbråtan – Simostranda – Åmot Bestillingstaxi
Bilder

Linje 450 – utprøving av selvkjørende busser for smartere mobilitet

Dette er den første selvkjørende bussen i verden som er fullintegrert i kollektivtrafikken og har erstattet en dieselbuss i rute. I samarbeid med Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har Brakar siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss i Kongsberg som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken.

Les mer om den selvkjørende bussen i kapittelet "Prosjekter".

Bilder6

Bestillingstilbudet HentMeg

HentMeg er en bestillingstjeneste som kjører kundene dør til dør innenfor en definert sone i Kongsberg. Som kunde bestiller man via telefon eller et skjema på Brakars nettside, og mottar en tekstmelding om når forventet hentetid er.

Les mer om HentMeg i kapittelet "Prosjekter".

Bilder2

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Viken fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever i samarbeid med kommunene, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Brakar administrerer skoleskyss for 8600 elever, fordelt på henholdsvis 1600 videregående elever og 7000 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Selskapet gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket.

I 2020, med de utfordringene koronapandemien har ført med seg, har det ikke vært noen «normalsituasjon» i skoleskyssen. Fra 15. mars og ut året, har det stadig vært behov for lokale tilpasninger som følge av smittesituasjon. Brakar har ikke funnet det hensiktsmessig å gjennomføre de årlige evalueringsmøtene med kommuner og videregående skoler, men har derimot hatt fokus på en tett dialog for å løse utfordringene etter hvert som de har oppstått.

Brakar planla å arrangere flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler. Grunnet nedstengingen i mars 2020, ble opplæringen avlyst.

Fra og med 01.01.20 ble ansvaret for administrering av skoleskyss for elever i Svelvik overtatt av Brakar. Høsten 2020 overtok Brakar også ansvaret for administrering av skoleskyss i Jevnaker.

Avtaler skoleskyss

Brakar har i 2020 avtaler med følgende drosjeselskaper:

  • Drammen Taxi
  • Ferder Taxi
  • Ring Taxi
  • Hønefoss Taxi
  • Geilo Taxi
  • Viken Taxi
  • Norgestaxi
  • Geir Finnevolden