Brakar_Storyboards_3-5_ny6-20
kapittel 7

Året med korona

2020 ble et svært utfordrende år for Brakar og resten av kollektivbransjen på grunn av koronapandemien. Da nedstenging av samfunnet ble iverksatt 12. mars satte Brakar beredskapsstab. Denne ble opprettholdt til situasjonen stabiliserte seg på forsommeren.

De tre kollektivselskapene som eies av Viken fylkeskommune har hatt tett dialog med sin eier om både smitteverntiltak og avvikling av kollektivtransporten gjennom året. Brakar har i perioder avgitt ukentlig rapport på antall reiser og inntekt. Det har også vært svært tett oppfølging av skoleskysstilbudet.

I april falt antall reiser med opp mot 80 prosent, og Brakar valgte å legge om til sommerkjøring i perioden hvor alt var nedstengt. Det vil si at fra 18. mars ble alle avganger merket som skoleavganger innstilt frem til skolene åpnet igjen 27. april.

Smittevern har stått i høysetet, og mange tiltak og nye løsninger ble satt i verk gjennom året. Av tiltak som er gjennomført kan nevnes stengte fordører og stans av kontantbetaling om bord, betydelig opptrappet renhold, munnbindpåbud der enmetersregel ikke kan overholdes, ikke bruk av motstående seter, ekstra kapasitet på skolebuss, og innføring av skoleskyss med drosje.

Bilder-korona3

Smitteverntiltak

Bussene begynte å kjøre med lukkede fordører allerede 13. mars. Dette er en avgjørelse som primært ligger hos operatør, som arbeidsgiver for sjåførene. Avgjørelsen ble tatt i samarbeid med Brakar. Å verne sjåførene mot smitte var viktig for å opprettholde trafikken. Det har vært vellykket, og Brakar har ikke vært nødt til å kansellere avganger på grunn av syke sjåfører eller sjåfører i karantene.

Kundesenteret holdt stengt fra 13. mars til 4. mai. Ved gjenåpning ble nye åpningstider satt til mandag til fredag fra kl. 08:00 til 16:00.

20. juli åpnet fordørene på alle busslinjer i Drammen, Hallingdal og Hemsedal. For øvrige kommuner åpnet fordørene 3. august. Ikke lenge etterpå måtte de stenges igjen. VyBuss innførte da regel om å lukke dørene ved R20 eller mer. I Kongsberg ble dørene stengt igjen i midten av august og i 14 dager, mens i Drammen ble de stengt 18. september. Kongsberg ble stengt igjen 21. oktober, mens på linjene i Hemsedal, Hallingdal og Ringerike ble dørene holdt åpne til slutten av oktober.

4. november vedtok først Drammen kommune at det skulle brukes munnbind i kollektivtrafikken dersom énmetersregelen ikke kunne overholdes. Dette ble også innført på nasjonal basis.

Bilder-korona2

Ruteendringer

Fra 16. november 2020 ble det gjort ruteendringer på linje 169 og linje 200 på grunn av stor passasjernedgang. På linje 169 endret vi fra avganger hvert 15. minutt til hvert 30. minutt i rushtiden. Noen avganger ble også tatt bort i helgene.

På linje 200 ble det kuttet tre avganger i hver retning på hverdagene.

Skoleskyss

Ved skolestart ble det oppfordret til å gi plass til skoleelever på bussene. Det ble åpnet for å sitte på alle seter i samme kjøreretning, men å holde god avstand for øvrig. FHI anbefalte på dette tidspunkt ikke munnbind internt i Brakars område, men på transport inn- og ut av Oslo (dvs på linje 200 og 169).

I skoleåret 2020/21 har det vært satt inn ekstra kapasitet etter dialog med skoler og kommuner fordi det var utfordringer knyttet til fulle busser som skyldtes klumping, ikke bruk av motstående seter og en avstengt seterad.

Se oversikt over alle ekstraavganger.

Det ble også innført skoleskyss med drosje, der følgende regler ble lagt til grunn: Det skulle ikke kjøres med mer enn to passasjerer i en fem-seter, med unntak for tre søsken. For alle øvrige bilkategorier skulle det være et tomt sete mellom hver passasjer som satt på samme rad. Det skulle brukes mest mulig fast sjåfør, og alle berøringsflater i bilen skulle vaskes mellom hver tur. Det ble også innført munnbindkrav.

Bilder-korona

Betaling

På grunn av stengte fordører ble det en stor utfordring med betaling og validering av billetter gjennom 2020. Vi kunne ikke lenger ta imot kontantbetaling om bord, eller sjekke om passasjerer hadde gyldig billett på mobiltelefon. Dette medførte at mange reiste uten gyldig billett. Det ser vi også av tallene, der nedgangen i billettinntekter for 2020 var på hele 51 prosent, mens nedgangen i antall reisende var på 30 prosent.

I juni lanserte vi en egen skrapebillett (en dagsbillett), samt muligheten for å kjøpe enkeltbillett direkte gjennom Vipps, ved å sende riktig beløp til «Brakarbillett».

For øvrig kunne man kjøpe billett som vanlig gjennom appen Brakar Billett. Reisekort kunne ikke brukes da validering på buss ikke var mulig, mens periodebilletter kunne brukes sammen med kvittering fra kundesenteret.

Økonomi

Koronapandemien ga store utslag i antall reisende med Brakar i 2020. Etter jevn vekst over flere år, endte 2020 med en nedgang på 30 prosent. Totalt registrerte Brakar 8 832 030 reiser i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var på 12,6 millioner. Ser man isolert på perioden fra 12. mars til 31. desember, var nedgangen i antall reiser på 38 prosent.

For året under ett var det kun tre normale reisemåneder i 2020 sammenlignet med tidligere år. Disse var januar, februar og juli. Reduksjonen i antall reisende var aller størst i april, med et fall på hele 71,5 prosent.

Innenfor Brakars rutenettverk var nedgangen minst i storkommunen Drammen. Antall reisende ble her redusert med 1,3 millioner, tilsvarende 19,7 prosent. Størst var fallet i Lier, som endte med en reduksjon på 39,9 prosent. I byområdene var nedgangen noe mindre, ca. 28 prosent i snitt.

Pendlerlinjene ble særlig berørt av smitteverntiltakene. Linje 200 fra Hønefoss til Oslo fikk en nedgang i antall reisende på 40,7 prosent, mens linje 169 fra Lierbyen til Oslo ble redusert med 53,4 prosent. Linje 100 hadde en nedgang på 25,8 prosent.