2-busser
kapittel 8

Prosjekter

Til tross for at Brakar har brukt store ressurser på å følge opp koronapandemien i 2020 har vi allikevel jobbet aktivt med flere store prosjekter. Nye tilbud og tjenester har stått i fokus for å gi innbyggerne i vårt område et bedre mobilitetstilbud.

Bilder10

Linje 450 Kongsberg

Dette er den første selvkjørende bussen i verden som er fullintegrert i kollektivtrafikken og har erstattet en dieselbuss i rute. I samarbeid med Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har Brakar siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss i Kongsberg som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken. Det er en kompleks rute siden den selvkjørende bussen møter en rekke trafikale utfordringer på sin vei i møte med andre kjøretøy, veiforhold og myke trafikanter. Dette har bidratt til at den selvkjørende bussen i Kongsberg har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse.

I september 2020 begynte et nytt kapittel i prosjektet. Vi kjører nå den nyeste generasjonen av selvkjørende buss fra produsenten EasyMile. Den nye bussen har en del teknologioppdateringer som skal gjøre det enda enklere å reise med den. En vert bemanner fortsatt den selvkjørende bussen pga. lovgivning vedrørende selvkjørende drift.

Milepæler for linje 450

Fase 1 – oppstart på gågaten (okt. 2018)

Lørdag den 18. oktober åpnet den selvkjørende bussen for kunder ved den nye holdeplassen midt på gågaten i Kongsberg. Vi var da først i verden med å kjøre en selvkjørende buss i gågate som del av et ordinært kollektivtilbud.

Fase 2 – første selvkjørende rutebuss (des. 2018)

Bussen fikk et eget linjenummer (450) og rutetabell slik at den ble den første selvkjørende rutebussen i Europa. Et viktig moment for prosjektet har vært å prøve ut selvkjørende teknologi under krevende norske vinterforhold.

Fase 3 – erstatter dieselbuss i rute (april 2019)

Tilbudet ble koordinert med bybuss 407, som da ble innstilt på samme strekning til Teknologiparken i den tidsperiode 450 var i drift. Dermed var det første gang en selvkjørende buss erstattet dieselbusser i rute.

Fase 4 – smartere buss (sep. 2020)

I september ble en ny generasjon selvkjørende buss fra produsenten EasyMile satt i drift, Med bedre utstyr for å håndtere selvkjørende drift og gradvis oppgradering av programvare så er det forventet at bussen vil kjøre både mer smidig og raskere med tiden.

På grunn av Covid-19-restriksjoner så var linje 450 innstilt en stor del av 2020.

Bilder6

HentMeg – prøveprosjekt med fleksibelt bestillingstilbud

HentMeg er en innovativ bestillingsløsning som først ble lansert i Rogaland av kollektivselskapet Kolumbus. Brakar har fått bruke samme merkevare og avanserte programvare for å tilby løsningen før første gang i et byområde - Kongsberg. Prøveprosjektet HentMeg ble da lansert høsten 2019 og har fortsatt i 2020, selv om det ble et lengre opphold pga. Covid-19 restriksjoner.

Målet med HentMeg er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. I bakgrunnen lager et IT-system ruter utfra bestillingene slik at det blir mest mulig samkjøring og effektiv kjøring.

Slik fungerer det

HentMeg er en bestillingstjeneste som kjører kundene dør til dør innenfor en definert sone i Kongsberg. Som kunde bestiller man via telefon eller et skjema på Brakars nettside, og mottar en tekstmelding om når forventet hentetid er.

HentMeg kjøres av en minibuss som skal kunne ta seg fram også i gater i tette boligstrøk. Etter hvert som bestillinger kommer inn fra kunder vil bussens kjørerute oppdateres fortløpende for å få til en best mulig samkjøring, og dekke flest mulig kunder på en best mulig måte. Akkurat som på vanlige busser vil kunder kunne betale med reisekort, kontant og app.

Erfaringer med HentMeg i Kongsberg (før Covid-19)

  • 64 % samkjøring!
  • En stor andel eldre har brukt tjenesten
  • 88 % bestiller via nett
  • En snittreise tar 9 min og er 3 km lang
  • De fleste kundene er fornøyde med økt fleksibilitet

Utviklet og testet i Rogaland

HentMeg er testet og satt i drift av Kolumbus i Rogaland og kjøres i Sauda. Programvaren er utviklet av SpareLabs og teknologiselskapet Geta, i samarbeid med Kolumbus.

Bilder11

Brakar Gol Fleks sentrum

I september 2020 ble Brakar Fleks Gol sentrum lansert midt i Gol. Brakar Fleks Gol sentrum er tilsvarende HentMeg et dynamisk bestillingstilbud. Den store forskjellen er at dette er et prøveprosjekt i et distriktsområde. Gol ble valgt som prøveområde siden det er et viktig knutepunkt i Hallingdal.

Målet med prosjektet er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste på et lite sted. Gjennom prosjektet forventes det at Brakar får viktig læring av hvordan og hvor en slik mobilitetsløsning kan brukes framover for å øke kundetilfredsheten.

Opplegget er at du kan reise til og fra alle holdeplasser i Gol sentrum ved å bestille bussen i en app. Det er ingen faste avgangstider. I tillegg til Brakars holdeplasser er det lagt inn flere ekstra holdeplasser for dette tilbudet som vi kaller virtuelle holdeplasser. Dette er umerkede holdeplasser som kunden kun kan se og velge i appen eller på brakar.no. Bussen stopper kun ved virtuelle eller reelle holdeplasser.

Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune og Vy, og blir gjennomført av Brakar i samarbeid med Gol kommune, Vy og GoMobile. På grunn av utfordringene med Covid-19-restriksjoner er prosjektet forlenget til slutten av 2021.

Bilder12

Ny pris- og betalingsmodell

En ny pris- og betalingsmodell for kollektivtilbudet i Oslo og Viken utredes av Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Utredningen skal være ferdig i løpet av 2021.

Bakgrunn

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsettinger om miljøvennlig mobilitet der nye mobilitetsløsninger kan integreres med tradisjonell kollektivtrafikk.

Det er et felles mål for Oslo og Viken å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Harmonisering av dagens prisstruktur vil være en forutsetning for et sømløst kollektivnettverk.

Kollektivreisende i Viken og Oslo må i dag forholde seg til tre ulike pris- og sonestrukturer for lokal kollektivtransport i tillegg til at staten med togoperatør har et eget prissystem. Det er en rekke ulike salgs- og distribusjonsløsninger tilgjengelige for de kollektivreisende.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker dermed å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har derfor bedt Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk om å utrede en ny felles pris- og betalingsmodell. Utredningen skal være ferdig i løpet av 2021.

Slik jobber vi i prosjektet

Prosjektet skal utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Viken og Oslo. Basert på bred innsikt og involvering av brukerne vil prosjektet analysere og vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller.

Utredningen vil være kunnskaps- og innsiktsbasert og se på hvordan andre land, og ikke minst andre bransjer løser fremtidens prismodeller for å treffe på innbyggernes forventninger. Basert på innsikten vil det i utredningen jobbes hypotesebasert med ulike prismodeller. En vil også basere seg på en sterk involvering av sluttbrukerne.

Prosjektet vil utarbeide og anbefale en modell som treffer på kundenes forventninger, er fremtidsrettet og fleksibel, og som motiverer til en mer bærekraftig reiseadferd.

Bilder14

Nytt billetteringssystem

Utvikling og arbeid med «Brakar Salg» er et prosjekt og samarbeid på tvers av kollektivselskapene i Viken. Med bakgrunn i at Ruter har utviklet billettsystem i sin organisasjon, henvendte Brakar seg til Ruter høsten 2019 med ønske om samarbeid og bistand til å utvikle en god løsning for oss.

Arbeidet med å se på utvikling av billettsystem startet således høsten 2019. De innledende samtalene utviklet seg til konkrete planer om å utvikle «Brakar Salg», med hovedmål om ferdigstillelse av billettsystemet til ny kontrakt i Hallingdal fra juli 2021.

Prosjektet har pågått gjennom hele 2020, men med naturlig avbrekk grunnet pandemisituasjonen fra mars 2020.

Vi har og sette på konkurrerende muligheter. I august 2020 avholdt Brakar Dialogkonferanse med 6 leverandører av teknisk løsning for salg av billetter og tilknyttede produkter.

Med bakgrunn i spesifikke ønsker for vår løsning og mening om at Ruter sin løsning var en god base for våre behov, valgte vi å gå videre med utvikling av dette prosjektet for Brakar. Det gjorde at vi i september 2020 startet arbeidet med «Brakar Salg» sammen med Ruter basert på deres system «Ruter Salg». Første delmål var å ha en pilot klar for test våren 2021 på én linje. Systemet testes, vi er i rute og har stor tro på ferdigstillelse av prosjektet og oppstart i Hallingdal sommeren 2021. Da vil Brakar ha et fremtidsrettet nettbasert billettsystem som snakker med andre systemer løpende, til beste både for kunde og Brakar.

Det har for øvrig vært et avvikende år for alle grunnet korona, så også for diverse løpende oppgaver og spesielt vedlikehold av maskiner på bussene. Fordi dette året har medført mindre bruk av billettmaskiner, har vi hatt veldig liten slitasje på maskinene. Vedlikeholdsbehovet, som normalt er ganske stort, har vært veldig redusert. Dette er fordi det har vært lukkede dører fremme hos sjåføren og dermed ikke vært bruk av billettmaskinene.

Vi har mange depoter ute i vårt nedslagsfelt, og de fleste av disse har fungert uten problemer. Grønland depot har blitt koblet ned da driftssentralen har flyttet til de gamle lokalene i Konnerudgata.

Noen depoter har blitt oppgradert med nye PC-er med Windows 10, og vi fortsetter å bytte ut eldre maskiner i løpet av 2021.

Elferjekart

Elferje på Drammensfjorden

Brakar, Bane NOR Eiendom, Næringslivsforeningen i Drammen, samt ti eiendomsutviklere har gått sammen om å utrede potensialet for en utslippsfri ferje i indre Drammensfjord og den sentrumsnære delen av Drammenselva. Rådgiverselskapet WSP Norge er i gang med kartleggingen.

Utredningen kommer på bakgrunn av et ønske om å skape en grønn byutvikling, mobilitet og mindre belastning på veinettet.

20 000 nye fjord- og elvenære boliger er planlagt i Drammen de neste årene, og det nye sykehuset med tilhørende helsepark, vil flytte 8000 arbeidsplasser til Brakerøya. Dette vil skape et økt kollektivbehov, som man ser for seg kan løses ved å ta i bruk vannveien. Et slikt ferjetilbud vil kunne bidra til å etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner, i tillegg til at det binder sammen byen.

Utredning ferdigstilles i mars

Det er WSP Norge som skal utarbeide et faglig grunnlag som beskriver potensialet, mulighetene og utfordringene med et ferjetilbud. Arbeidet begynte i januar i år, og forventes og ferdigstilles i slutten av mars.

Blant det som skal vurderes og belyses er dagens og fremtidens kundegrunnlag, planforutsetninger, muligheter for driftsmodell, kostnader og finansiering, tekniske utfordringer, maritime forhold, konsekvenser for klima og miljø og hvilke type ferjer som kan være aktuelle. Det faglige grunnlaget skal bidra til beslutningen om Drammen og Lier får et kollektivtilbud til vanns.

14 anløpssteder

I kartleggingen ser man på 14 mulige anløpssteder i Drammen og Lier. Disse er: Sundland, Lyche-eiendommene, Union, Drammen stasjon, Tangenkaia, Slippen, Nøsted brygge, Glassverket, Knive/Lolland, Engersand, Gullaug, Fjordbyen, det nye sykehuset og Honnørbrygga.

Kaianlegg/brygge og ladeinfrastruktur er viktige forutsetninger for å kunne etablere et elfjerjetilbud. Ved Drammen nye sykehus med knutepunktet Brakerøya stasjon og Fjordbyen, må det legges inn nye egnede kaier i forbindelse med at man etablerer ny sjøfront i disse store prosjektene. På øvrige steder er det allerede kai som kan rustes opp til elve- og fjordpromenade, og som kan tilpasses elferjeholdeplass der det er aktuelt.

I kartleggingsfasen vil det også vurderes hvilke funksjoner som bør finnes i tilknytning til anløpsstedene, for å tilrettelegge for et større kundegrunnlag. Det kan blant annet være parkering for bil og sykkel, holdeplass for buss og venteskur.

Mål om oppstart i 2025

Når det gjelder tidsperspektiv er målet at et ferjetilbud skal være klar til det nye sykehuset skal stå ferdig i 2025.

Om et slikt ferjetilbud etableres, vil man på litt lengre sikt også se på muligheten for å utvide ferjetilbudet oppover Drammenselva, mot Mjøndalen og Hokksund.

Bilder13-fluxloop

Tilrettelegging for blinde og svaksynte

Brakar har inngått et samarbeid med Fluxloop om å utvikle en ny teknisk løsning som skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte passasjerer å ta bussen.

I dag er det en stor utfordring for blinde og svaksynte å vinke inn riktig buss til holdeplassen. Mange busslinjer deler de samme holdeplassene, noe som vanskeliggjør å skulle skille mellom busser, og også andre kjøretøy. Det kan i tillegg by på utfordringer for sjåføren å identifisere en blind eller svaksynt på holdeplassen, da ikke alle bruker hvit stokk eller førerhund.

Ny programvare

Brakar ønsker å legge til rette for god tilgjengelighet for alle sine passasjerer, og har inngått et samarbeid med Fluxloop for å utvikle en ny programvare, som skal integreres i Brakar Reise-appen.

Programvaren skal gjøre det mulig for passasjeren å velge hvilken linje de ønsker å reise med, og registrere dette valget i appen. Når passasjeren er på holdeplassen vil programvaren sende en melding til valgte buss, og sjåføren vil få beskjed om at en prioritert passasjer venter på den markerte holdeplassen. Slik vil passasjeren kunne være sikker på å gå om bord i riktig buss, og sjåføren vet at en passasjer som kan trenge assistanse venter.

Utprøving

Brakar har hatt en dialog med både Blindeforbundet, Vy og Consat for å kartlegge hvilke elementer det er viktig å få med i denne programvaren. Prosjektet er nå i en utprøvingsfase for å sikre at den teknologiske plattformen virker som den skal, og for å samle viktig tilbakemelding fra testpassasjerer.

Løsningen man ser på vil være skalerbar og kunne videreføres mot passasjerer med andre utfordringer, i tillegg til passasjerer som trenger ekstra tid ved ombord- og avstigning.

Elbysykkel

Elektriske bysykler

Gjennom 2020 har Brakar i samarbeid med Buskerudbyen jobbet videre for å få på plass elektriske bysykler i Buskerudbyområdet. Prosjektet er et samarbeid med Bysykkelen AS/Kolumbus i Rogaland om baksystem og anskaffelse av sykler.

Koronapandemien førte til en høy etterspørsel etter elektriske sykler utover våren 2020. Over hele verden sluttet folk å reise kollektivt og antallet som syklet steg. Brakar opplevde derfor å ikke få levert sykler som forutsatt høsten 2020, og levering av sykler ble utsatt til våren 2021. Arbeidet stanset derfor i stor grad opp.

Elektrisk bysykkel i Buskerudbyen skal etter planen på plass våren 2021. Da leveres de første 85 syklene som skal på veien i Lier kommune og Kongsberg kommune. Drammen kommune og Øvre Eiker kommune deltar også i prosjektet. Det gjør også representanter fra sekretariatet i Buskerudbyen.