Shutterstock_1713207877_b
kapittel 2

Miljøregnskap

Brakar fikk i 2020 en markant økning i klimagassutslipp da biodrivstoffet ble byttet ut med B7, som følge av innføringen av veibruksavgift for biodiesel. Samtidig bidro innføring av flere elbusser i Drammensregionen til utslippsreduksjon.

Èn kilometer kjørt med Brakas busser forårsaket i 2020 et klimagassutslipp på 684 gram CO2-ekvivalenter per rutekilometer i snitt, inkludert direkte utslipp fra eksospotta og indirekte utslipp fra produksjon av drivstoff. Dette tilsvarer en økning på 167,7% i forhold til i 2019.

Økningen i beregnede utslipp skyldes overgang fra biodrivstoff til B7 i midten av 2020. Innføring av nye elektriske busser i Drammensregionen i 2020 bidrar derimot til utslippsreduksjon. Med i gjennomsnitt åtte personer på hver buss vil klimagassutslipp ved å frakte èn person èn kilometer være på 90 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. Brakars passasjerer i 2020 har spart miljøet for over 1560 tonn CO2-ekvivalenter ved å velge buss fremfor bil.

Lokal luftforurensning forårsaket av Brakars busser har hatt en kraftig nedgang de senere årene på grunn av oppgradering av bussparken og lavere drivstofforbruk per rutekilometer. Nyere busser som tilfredsstiller typegodkjenningskravene for Euro VI gir betydelig lavere utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksider (NOX) enn tidligere modeller. Overgangen fra biodrivstoff til B7 i 2020 har derimot bidratt til en mindre økning i beregnede partikkelutslipp, spesielt for eldre busser. Fra 2019 til 2020 økte partikkelutslippene per rutekilometer med 4,6 prosent. Utslippene av nitrogenoksider per rutekilometer er redusert med 17,1 prosent.

Bilder7

Beregnet klimagassutslipp per passasjer i 2020

I 2020 var gjennomsnittlig bussbelegg for Brakars busser i hele Buskerud på rundt 12,6 prosent. Det betyr at det i gjennomsnitt satt åtte personer på hver buss til enhver tid. På bakgrunn av dette blir beregnede klimagassutslipp per kilometer for hver passasjer 90 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. Til sammenligning er gjennomsnittlig klimagassutslipp for en personbil på 164 gram CO2-ekvivalenter per kjøretøykilometer. Dette tallet er beregnet ut fra et gjennomsnitt av den norske bilparken, og baserer seg på andeler bensinbiler, dieselbiler, elbiler og hybridbiler.

Med åtte personer i en buss er det nesten to ganger mer klimavennlig å kjøre buss enn å kjøre bil alene. Gjennomsnittlig antall passasjerer i bil i Norge ligger på ca. 1,55 passasjerer, noe som gir et beregnet klimagassutslipp for personbiler på 106 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, noe som var 1,2 ganger høyere enn klimaeffekten av å kjøre buss med Brakar i 2020.

Dette betyr at ved å kjøre buss fremfor bil i 2020 har Brakars passasjerer spart miljøet for rundt 1560 tonn CO2. Jo flere som velger buss fremfor bil fremover, desto mer klimagasser kan vi spare. Dersom alle bussene hadde vært fulle, ville utslippene for busskjøring per passasjer kun vært på rundt 11 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. Dette er 14 ganger mer klimavennlig enn å kjøre bil alene.

Drivstoff

Etter innføring av veibruksavgift for biodiesel utover omsetningskravet i juli 2020, gikk Brakar tilbake til å bruke B7-diesel med 7% iblandet biodiesel, fra for det meste biodiesel i 2019. En liten andel av biodieselforbruket i 2020 var avansert biodiesel (B100). Resten var syntetisk biodiesel (HVO100). HVO står for hydrogenerert vegetabilsk olje, og kan fremstilles av ulike fornybare råstoffer. HVO100 benyttet av Brakar kommer fra brukt frityrolje, og medfører derfor veldig lave klimagassutslipp. Fordelingen av ulike typer drivstoff for alle kontraktsområder er vist i figuren under.

Skjermbilde-2021-04-06-kl.-15.53.51

Figuren viser utvikling i forbruk av drivstofftyper i alle Brakars kontraktsområder.

Klimagassutslipp fra busstrafikken

Totalt forårsaket busstrafikken som administreres av Brakar et klimagassutslipp 8894 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. De største bidragene kom fra Drammen, Lier og Nedre Eiker samt Kongsberg-området. Dette kommer av at disse områdene har flest kjørte kilometer, på grunn av mange busslinjer og avganger.

Klimagassutslipp per rutekilometer kjørt er i tillegg til drivstofftypen avhengig av drivstofforbruket per rutekilometer. Drivstofforbruket påvirkes blant annet av motortype, kjøremønster, terreng, utetemperatur, bussens egenvekt og passasjervekt.

Lavest klimagassutslipp per rutekilometer var det i Røyken og Hurum. Dette kommer hovedsakelig av at i disse områdene ble det kun brukt HVO i første halvdel av 2020 og ingen produksjon i andre halvdel. Beregnede klimagassutslipp per rutekilometer er høyest i Hemsedal, fordi drivstofforbruket per rutekilometer her var relativt høyt, og bussene i tillegg kun gikk på B7-diesel.

Skjermbilde-2021-04-29-kl.-11.25.32

Figuren viser utvikling i gjennomsnittlige beregnede klimagassutslipp per rutekilometer for Brakars bussreiser, 2015-2020

Partikkelutslipp

Totalt forårsaket Brakars busser litt over 230 kg partikkelutslipp i 2020. Gjennomsnittlig partikkelutslipp per rutekilometer var 18 mg per kilometer. Sammenlignet med typegodkjenningsverdier ligger dette på Euro VI-kravene.

De laveste partikkelutslippene per rutekilometer forekommer i Drammensområdet, Ringeriksregionen og på Linje 200. Dette skyldes den store tyngden av Euro VI-busser og el-busser i disse bussparkene. Euro VI-motorene reduserer de faktiske partikkelutslippene med opptil 90 prosent sammenlignet med tidligere motorer. Reduksjon av partikkelutslippene er spesielt viktig i bynære områder som er tett befolket.

Gjennomsnittlig for alle kontraktsområder har partikkelutslippene per rutekilometer økt med 4,6 prosent fra 2019 til 2020. Det er noe lavere drivstofforbruk per rutekilometer i 2020 enn tidligere, som gir en reduksjon noen steder. Økningen skyldes først og fremst overgang fra biodrivstoff. Biodrivstoff har lavere partikkelutslipp enn fossil diesel, spesielt for eldre busstyper.

Siden 2015 har gjennomsnittlige partikkelutslipp per rutekilometer fra Brakars busser blitt redusert med 51,6 prosent.

Skjermbilde-2021-04-29-kl.-11.26.03

Figuren viser utvikling i gjennomsnittlige beregnede partikkelutslipp per rutekilometer for Brakars bussreiser, 2015-2020