Mobilitet
kapittel 9

Mobilitetsstrategi

På generalforsamlingen til Brakar i 2018 ble ansvaret til Brakar endret. Vi gikk fra å være et kollektivselskap til et mobilitetsselskap. I vårt formål heter det nå at «Brakar skal bidra til hele kundens reisekjede fra dør til dør». Det vil si at vi skal jobbe for at bysykkelordninger, bildeling og andre transporttilbud kan foregå i tilknytning til en kollektivreise.

Mobilitet som en tjeneste skal være et mål for fylkeskommunen og Brakar, og sammen skal vi jobbe for å utvikle løsninger som gjør reisehverdagen til kundene enklere.

De siste årene har Brakar deltatt i eller initiert flere prosjekter med ny type mobilitet. Etter hvert som tiden har gått, har vi sett behov for å samle og strukturerer arbeidet. Det gir oss enklere oversikt over hva vi skal prioritere framover, noe som igjen vil gi oss mer kraft og fremdrift i arbeidet.

Mål

I vår mobilitetsstrategi har vi satt oss følgende mål:

Brakar skal tilby en delingsplattform som gjør det sømløst og enkelt å velge grønn mobilitet. I tette byområder er ambisjonen at det skal være trygt, praktisk og effektivt å gå og sykle hele året.

For byer og tettsteder er målene konkretisert i følgende:

 • 50 prosent av korte bilturer (0-3 km) er erstattet av sykkel, gange eller andre grønne mobilitetstilbud både i byområder og i større tettsteder i distriktet.
 • 75 prosent av de ansatte og besøkende på det nye sykehuset på Brakerøya skal velge grønn mobilitet.

For mindre tettbygde områder er målet:

 • Et grunnleggende og markedstilpasset mobilitetstilbud, som inkluderer fleksible tilbud som forskjellige former for bestillingstransport og bildeling, skal være tilgjengelig.

Bil er sentralt transportmiddel, men det kan være rom for å etablere nye mobilitetstilbud, for eksempel former for mikromobilitet, basert på samarbeid mellom Brakar og lokale aktører. Samkjøring, for eksempel til arbeid, skole og fritidsaktiviteter, kan være nyttig for en del. Det er også potensial for grønnere mobilitetsløsninger for fritidsbeboere.

Elscooter_buss

Strategier

Brakar har pekt ut eks strategier som er knyttet til delmålene over. Disse strategiene vil revideres ettersom kunnskap og erfaring genereres.

 • Strategi A: Pådriver for endring og samarbeid
  Brakar ønsker å ta rollen som mobilitetsorganisator og etablere en forretningsmodell hvor Brakar tilbyr den felles digitale plattformen som gjør alle mobilitetstjenestene tilgjengelig for kundene.
 • Strategi B: Utvikle en ny digital plattform for mobilitetstjenester
  Brakar vil tilby en helhetlig mobilitetsplattform med flere transporttjenester som skal gi innbyggerne enklere hverdagslogistikk, og gjøre det mulig for flere å reise uten privateid bil i byområdene.
 • Strategi C: Pilotering i mobilitetslaboratorium
  Brakar skal utvikle et helhetlig mobilitetstilbud basert på digital teknologi i mindre lokalområder eller mobilitetslaboratorier. Hensikten med pilotering er å utvikle, teste, lære og forbedre forskjellige grønne mobilitetsløsninger i samspill med hverandre som er attraktive for brukerne. Brakar skal lære mer om den enkelte reisendes behov og bruk av tilbudet ved å utvikle og teste nye transporttjenester sammen med dem.
 • Strategi D: Utvikle mobilitetspunkter
  Brakar skal utvikle dagens viktigste kollektivterminaler til mobilitetspunkter. Et mobilitetspunkt er et sted hvor fremkomstmidler som deles med andre står tilgjengelige og kan tas i bruk når som helst etter behov. Eksempler på tilbud er elektriske delingssykler og sparkesykler, kollektivtransport og delingsbiler.
 • Strategi E: Bildeling og samkjøring
  Gjennom MobiNext-prosjektet ønsker Brakar å etablere en samkjøringstjeneste på dagens sykehus i Drammen og på Kongsberg Teknologipark. Brakar ønsker også å teste ut bildeling som del av mobilitetstjenestene i byområder, for fritidsbeboere i fjellkommuner og i samarbeid med vare- og tjenesteleverandører.
 • Strategi F: Utslippsfri og autonom byferje
  Brakar ønsker å utforske potensialet for å ta i bruk Drammensfjorden og elva til kollektivtransport og integrere ferje forbindelse som del av tjenestene.