Mpv-14bus-032b
kapittel 10

Om Brakar

Brakar er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapets formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper.

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i tidligere Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Selskapet utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører. Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Fra generalforsamlingen 04.06.2013 eier Buskerud fylkeskommune 100% av aksjene etter å ha kjøpt ut øvrige aksjonærer. Forretningskontoret ligger i Drammen.

Selskapets styre

Ved utgangen av 2020 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby (Nestleder)
 • Siri Holland
 • Dagfinn Berge
 • Odd Aksland

Knut Gunnar Fonn er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2020 avholdt ni styremøter.

Bilder5

Ansatte

Per 31.12.2020 er det 32 ansatte i selskapet, dette tilsvarer 28,7 årsverk. 11 Menn og 21 kvinner.

Trafikkutviklingsavdelingen utgjør 10 ansatte, salg- og markedsavdelingen inkluderer også kundesenteret og teller 12 ansatte. Økonomi-, administrasjons- og IKT-avdelingen utgjør 10 ansatte.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Åsmund Åsly, leder drift
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Ingunn Fjeld, leder Økonomi, administrasjon og IKT

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i selskapet utgjorde i 2020 6,3 %

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten.

• Buskerudbysamarbeidet

• Østlandssamarbeidet

• Kollektivtrafikkforeningen herunder:

 • Mobilitets- og markedskomite
 • Markedsforum
 • Storbyforum
 • Økonomiforum
 • Skoleskyssforum
 • Kontraktsforum

• Brukerforum ruteplanlegging

Bilder3

Økonomisk situasjon 2020

Brakar har opplevd stor svikt i billettinntektene dette året grunnet stengte dører og ikke mulighet for kjøp av billett på bussen, samt færre reisende i året vi har lagt bak oss. Årsakene til begge deler ligger i pågående pandemi.

Vi har via statlige støtteordninger mottatt kompensasjon for tapte inntekter. Dette har gjort at vi både resultat – og likviditetsmessig har kommet oss godt gjennom året, og fortsatt er et selskap med egenkapital på forsvarlig nivå.

Av nevnte årsaker har vi kunnet opprettholde planlagte investeringer. Dette inkluderer innkjøp og etablering av kostnadsdrivende ladeinfrastruktur for el-busser i vår region.

Bilder15

Om Viken

Viken fylkeskommune og Viken fylke ble opprettet 1. januar 2020. Da ble Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune slått sammen til en stor fylkeskommune og ett felles fylke. Fylkesordfører i Viken er Roger Ryberg (Ap), fylkesrådsleder er Tonje Brenna (Ap) og Olav Skinnes (Sp) er fylkesråd for samferdsel.

De tre kollektivselskapene i Viken fikk dermed felles eier. Ruter har i tillegg Oslo kommune som største eier. I løpet av 2019 har de tre selskapene, som etter hvert har fått benevnelsen BØR-selskapene, jobbet sammen for å harmonisere forretningsregler og billettkategorier, samt hatt felles prosess for å utarbeide målbilde for kollektivtransporten i Viken.

Felles billettering

Felles pris- og betalingssystem er en av sakene som har størst fokus blant politikerne i Viken, og både Viken fylkeskommune og Oslo kommune har mål om et sømløst og attraktivt kollektivtilbud for de 1,2 millioner innbyggerne i Viken. BØR-elskapene fikk derfor i 2020 i oppgave å utrede en ny felles pris- og betalingsmodell i Viken. Arbeidet startet med en felles prosjektgruppe og styringsgruppe høsten 2020, og utredningen skal være klar før jul 2021. Deretter starter det praktiske arbeidet for implementere den nye modellen. Målet å innbyggerne felles og samordnet billettering i kollektivtransporten mot slutten av inneværende politiske periode.

Felles togavtale

Jernbane er en sentral brikke i arbeidet med sømløshet i Viken. Ruter har allerede en avtale med Vy om felles pris og sonesystem i Oslo og Akershus. Hensikten med togavtalen er å sikre alle innbyggere i Viken samme mulighet, og med det gjøre det enklere å velge å reise kollektivt. Togavtalen omfatter nedre Buskerud hvor det er et godt utbygd jernbanetilbud. I tillegg kan Brakar forhandle frem en avtale med SJ som er operatør på Bergensbanen.

Arbeidet med togavtale pågikk fra april 2020 og ut året med en felles prosjektgruppe og styringsgruppe hvor alle BØR-selskapene var representert. Avtalen skal være klar vinter 2021 og blir deretter styrebehandlet i selskapene. Gjennomføring av avhenger av finansiering fra fylkeskommunen. I tillegg må BØR-selskapene inngå egne avtaler med den vinnende togoperatør i Jernbanedirektoratets trafikkpakke 4 og trafikkpakke 5. De nye trafikkpakkene har oppstart 2024 og 2025.