MG_4000
kapittel 3

Reisetall

Brakar registrerte 8 832 020 reiser i 2020, mot 12 569 6 millioner i 2019. Etter jevn vekst over flere år, og en økning med ca. to millioner reiser i perioden 2014-2019, har koronapandemien gitt en 30 prosent reduksjon i antall reiser i 2020.

Året startet godt med god vekst i januar og februar, før samfunnet stengte ned og anbefalingene om å ikke reise kollektivt kom i mars. Som figuren under viser var april måneden med absolutt størst nedgang i antall reiser, godt fulgt av mars, mai og november. Reiseaktiviteten tok seg opp når smitteverntiltakene ble myket opp i juni/juli, og i juli var antallet reiser nesten normalt, noe som kan skyldes at mange ferierte lokalt eller var hjemme.

August ble også en relativt bra måned med kun 19 prosent færre reiser enn i 2019, før antall reiser igjen falt når sjåførstreiken ble iverksatt i september, og nye smitteverntiltak kom senere på høsten. I november så vi dermed et like stort fall i antall reiser som i mai.

Prosentvis endring i antall reiser per mnd. i 2020

Prosentvis endring i antall reiser per mnd. i 2020

Reiser per område

Det er storkommunen Drammen som i minst grad er berørt av pandemien og redusert reisevirksomhet. Tidligere Svelvik kommune og Nedre Eiker kommune inngår nå i tall for Drammen kommune. I dette området er nedgangen ca. 24 prosent.

I de øvrige byområdene ligger nedgangen på rundt 30 prosent, med størst nedgang i Kongsberg. I landkommunene rundt byområdene, hvor det til daglig er mye skoletransport, er nedgangen mellom 35-40 prosent. Unntaket er Hallingdal, som har en nedgang på ca. 31 prosent. Her har det i all hovedsak vært lite smitte samt at tilbudet i stor grad fokuserer på skoletransport, og i Hallingdal har undervisningen i lange perioder foregått på normal måte.

Vi ser i tabellen under at pendlerlinjene inn og ut av Oslo har større reduksjon i antall reiser enn linje 100 som betjener pendlerkorridoren fra Hønefoss, Modum og Eiker mot Drammen. Dette har muligens sammenheng med at flere av de som reiser inn/ut av Oslo har anledning til å ha hjemmekontor, samt at mange forbinder større smittefare med reise til Oslo, og derfor i større grad velger å bli hjemme.

Tabellene viser utvikling i antall reiser per område i 2020 i forhold til 2019.

Utvikling antall reiser per område

Område 2019 2020 Endring %
Drammen 7 007 406 5 316 184 -24,1
Lier 1 707 239 1 026 340 -39,9
Øvre Eiker/Midtfylket 1 256 056 790 964 -37,0
Kongsberg og Numedal 629 139 409 606 -34,9
Hallingdal/Hemsedal 313 123 217 432 -30,6
Ringerike/Hole 1 282 853 822 081 -35,9

Tabellen viser utvikling i antall reiser siste år fordelt på geografiske områder.

Utvikling reiser i byområder

Område 2019 2020 Endring %
Bylinjer Drammen* 5 306 538 4 066 699 -23,4
Bylinjer Hønefoss 397 202 281 743 -29,1
Bylinjer Kongsberg 294 293 197 444 -32,9
Buskerudbyen 10 211 930 7 265 042 -28,9

Tabellen viser antall reiser i 2019 og 2020 i de viktigste byområdene samt på linje 200 Hønefoss - Oslo. Buskerudbyen bestod i 2020 av kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Merk at i tallene for Drammen så er også Svelvik med. Dette er grunnen til at bylinjene i Drammen isolert sett har større nedgang enn Drammen kommune. Svelviklinjene ble kjørt av Vestfold Kollektivtrafikk fram til 1.1.2020.

Brakars 10 viktigste linjer

Linje Antall reiser 2020
3 Kastanjesletta - Fjell 1 831 741
51 Drammen - Mjøndalen 676 910
4 Bera - Kniveåsen 607 991
71 Drammen - Asker 579 700
5 Vinnes - Tors vei 527 269
22 Bragernes - Konnerud - Svingen 354 861
24 Bragernes - Konnerud - Eikerdelet 350 862
200 Hønefoss - Oslo 275 644
25 Strøtvet - Gulskogen 267 894
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss 257 393

Tabellen viser Brakars 10 travleste linjer i 2020.

Utvikling antall reiser

Figuren viser utvikling i reiser registrert i Brakars pris- og sonesystem i perioden 2012-2020.